Liberal Katolsk Kirke
Den Frie Universelle Kirke         Province of Sweden - Denmark

Hvad er
Liberal Katolsk Kirke?

At man i Danmark kan finde en kristen kirke, som henter sin åndelige kraft og inspiration fra den levende, kosmiske Kristus og Den Guddommelige Visdom er sandsynligvis ikke alle bekendt.

En kirke, som i sin lære ligger så tæt på den oprindelige lære, som Kristus selv underviste i. En lære der loven om årsag og virkning og menneskets indre energisystemer havde en fremtrædende plads. Liberal Katolsk Kirkes lære og Gudsbillede stemmer fint overens med det "nye" billede man gennem en intens nyere forskning omkring Dødehavsrullernes tekster har fået af Jesu liv.

Liberal Katolsk Kirke er den danske gren af den originale moderkirken The Liberal Catholic Church som blev grundlagdt af biskopperne C.W. Leadbeater og J.I Wedgood i 1916.

Kirken arbejder i fuld harmoni med dens internationale Liturgi, Principforklaring og øvrige officielle dokumenter. Alle gudstjenester afholdes på dansk.

Kirken er virksom i mere end 50 lande.

 

Introduktion

Liberal Katolsk Kirkes formål er at fremme Kristi arbejde i verden; den er et uafhængigt og selvstyrende samfund, hverken afhængig af Rom eller af nogen anden myndighed eller autoritet udenfor sin egen organisation. Den er hverken romersk-katolsk eller protestantisk. Den hedder Liberal Catholic Church, fordi dens standpunkt både er frit og universelt. Liberal Katolsk Kirke ønsker at forene den katolske gudstjenesteform - dens storslåede ritual, dens dybe mysticisme og dens vidnesbyrd om den sakramentale virkelighed - med den videst mulige intellektuelle frihed og respekt for det enkelte menneskes samvittighed.

 

Liberal Katolsk Kirke opstod som resultat af en fuldstændig reorganisering i 1915-16 af Den Gammelkatolske Kirke i Storbritannien på et mere liberalt fundament. Kirken har fået sine præstelige vielser fra det gammelkatolske ærkebispesæde i Utrecht, Holland. Liberal Katolsk Kirke har omhyggeligt bevaret denne apostoliske successions videreførelse. Den historiske gammelkatolicismes religiøse og dogmatiske opfattelse deles ikke af Liberal Katolsk Kirke. Kirken er virksom i mere end 50 lande.

 

Fra Liberal Katolsk Kirke "Principforklaring og Kort Læresammenfatning".

Liberal Katolsk Kirkes 2. Presiderende biskop.

I lyset af Den Guddommelige Visdom

Det var Kristus selv, der i begyndelsen af dette århundrede udsendte impulser til dannelse af en ny kristen kirke. Den skulle være helt befriet fra den menneskeskabte vranglære og de dogmer, der i århundreder havde fyldt så mange kristne med frygt for Gud, for døden og et evigt helvede. Den nye kirke skulle bygges på et åndeligt fundament med de to formål: at bevare og videreføre den Sakramentale Kraft fra den gamle tid til den nye (fra Fiskenes til Vandbærerens), og at skabe en kirke hvis ritualer og lære tolkes i lyset af Den Guddommelige Visdom, Theosophia. Denne opgave, at genopbygge og genoplive Kirken, hvor den esoteriske tradition atter fik lov at blomstre og hvor det gamle billede af Guds vrede og forbandelse blev erstattet med det lyse og kærlighedsfyldte gudsbillede Kristus selv talte om, blev lagt i hænderne på så fremragende teosoffer som C.W. Leadbeater, J.I. Wedgwood og Annie Besant. Kirkens navn blev "Ecclesia Libera Catholica", The Liberal Catholic Church. De blev inspireret til at stifte en helt fri kirke med absolut trosfrihed, en universel kirke, hvor Kristi kærlighedsbudskab og Guds hensigt med menneskets evolution har en fremtrædende plads.

 

Sakramental forskning

Det var i en intens atmosfære og med pionerånd at de to biskopper Leadbeater og Wedgwood begyndte deres forskning af de syv sakramenterne, gudstjenesternes opbygning og funktion, kirkelige handlinger som t.ex. vielse og dåb. Spørgsmål som hvad sker der i det indre menneske under vielsen eller dåbshandlingen blev stillet og arbejdet med. Man arbejde sammen med en gruppe mennesker, bl.a. Annie Besant, efter et videnskabeligt koncept man ikke tidligere havde set. Arbejdet som varede i flere år blev fremlagt i bogen The Science of the Sacraments (1920).

 

Andre bøger skrevne efter samme videnskabelige koncept er bl.a. Kristen Gnosis, Den Kristne trosbekendelse, The Inner Side of Christian Festivals.

Geoffrey Hodson, præst i kirkens engelske gren og en af vor tids største clairvoyante, giver esoteriske fortolkninger i bøger som The Hidden Wisdom in the Holy Bible, The Christlife from Nativity to Ascention og The Kingdom of the Gods (omhandler engle-verdenen). Han er også forfatter til bogen Fødslens Mirakel, et clairvoyant studie af opbygningen det menneskelige foster i de første 9 måneder. Oven nævnte bøger kan bestilles fra Forlaget Sophia.

 

En kirke hvor spiritualitet har en central plads

Liberal Katolsk Kirke er således en kristen kirke som er baseret på åndsvidenskab, esoterik og den guddommelige visdomstradition.

Kirken siger at:

•   Mennesket er guddommeligt. "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer".

•   Mennesket vil, gennem flere efterfølgende liv her på jorden gradvis nå fuldkommenhed.

•  Mennesket står til ansvar for sine handlinger, følelser, tanker og ideer, altså karmaloven, "som et menneske sår, skal det også høste".

•   Døden er ikke en udslettelse, men en fødsel ind til et langt rigere liv, hvor vi først gennemgår en renselse, inden vi træder ind i himmelverdenen for at assimilere og omdanne alle vore  anstrengelser til evner, som vi så fødes med i en senere inkarnation.

 

Mennesket er et led i en lang kæde af liv, der strækker sig fra det højeste til det laveste. Ligesom han hjælper dem, der er under ham, bliver han også hjulpet af dem, der står over ham på livets stige, og modtager således en fri nådegave. Der findes et samfund af helgener, retfærdige fuldkommengjorte mennesker, eller de hellige, som hjælper menneskeheden. Der findes ordner af tjenende engle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De syv sakramenter

For at hjælpe os til at bære livets vanskeligheder og modgang har Kristus udfra sin kærlighed og visdom skænket os sakramenterne. Ovennævnte forskning har vist, at det er uvurderlige nådegaver, der her er givet os og at de er af uvurderlig værdi for åndeligt søgende mennesker, da de virker stærkt befordrende for udviklingen af de højere legemer.

 

•   Ved Dåbens Sakramente gennemgår vi en renselse, der især for børn er yderst virkningsfuld. En særlig skytsengel knyttes til os, og vore højeste chakras salves med Hellige olier, hvorved vore gode egenskaber stimuleres. Dåben er et uforpligtende medlemskab af kirken.

 

•   Ved Konfirmationens Sakramente bliver vi modtaget som riddere i Kristi tjeneste. Helligåndskraften udgydes over os, og der skabes en nærmere forbindelse mellem personligheden og den højere sjæl.

 

•   Nadverens Sakramente: Kristus har forordnet et ritual der gør det muligt at skabe en direkte kanal til Ham. Ved de to mantras "Dette er mit legeme", og "Dette er mit blod" strømmer Kristuskraften ned i alterbrødet og druesaften, der herved på mystisk vis forvandles til Hans åndelige legeme og blod.

 

De øvrige sakramenter er:

 

•   Absolutionen

•   Det Hellige Ægteskab

•   De Hellige Ordener og

•   De Hellige Olier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et af Kristi formål med Sophia Kirken er at forvalte og uddele sakramenterne fuldt og helt, ind i Vandbærerens tidsalder, hvor broderskab og samarbejde vil blive nøgleordene. Da vil Kristus vende tilbage til jorden, reorganisere sin kirke og påny give en stærk impuls til verden. Kirkens formål er at udsende lys i verden, og være en modvægt mod de mørke kræfter, der søger at tilbageholde udviklingen. Når du derfor deltager i tjenesterne, bruges dine ædle og hengivne tanker og følelser til at opbygge en mægtig kraft, der som en stor velsignelse spredes viden om. Du er da en sand medarbejder i Kristi tjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan den Liberal Katolsk Kirke give dig

De syv Sakramenter: Dåb, Konfirmation, Nadveren, Vielse, Absolutionen, De Hellige Ordener og De Hellige Olier.

 

Messen er kirkens vigtigste gudstjeneste, hvor nadverbordet altid er åbent for alle uanset tro. Messen giver dig mulighed til at modtage og sprede lys og kraft i verden, samt gennem nadveren at opbygge dit energilegeme og styrke kontakten med den åndelige dimension.

 

•    Helbredelsestjenesten styrker dit indre legeme, og derigennem også dit fysiske legeme. Den renser og beskytter astral- og mentallegemerne.

 

•    Sakramental Velsignelsesandagt (Benediction) virker som en  meget stærk fjernhealing for hele kloden, og er en form for musikmeditation.

 

•    Velsignelse af krystaller, smykker og andre objekter samt husvelsignelse. Fælles etablerer vi kontakten med det guddommelige, opbygger det åndelige tempel og spreder sammen med de indre verdener styrke og velsignelse over jorden.

 

Liberal Katolsk Kirke fornemste opgave er omhyggeligt at forvalte og videreføre den Sakramentale Kraft fra den gamle tid til den nye, og at inspirere det enkelte menneske til at se, at det er i vort eget indre, vi finder Kristus, Kristus-i-Os. Indvielsesvejen er vor egen. Kristi eksempel kan bruges som en vejviser og som et symbol, men i realiteten er det indeni vor eget indre, at indvielsesrejsen påbegyndes og foregår, og hvor det hele sker. Dette kan ingen religion eller kirke have monopol på.

 

Liberal Katolsk Kirkes alternative Trosbekendelse bruges når ikke

den Nikænske Trosbekendelsen læses

 

"Vi tror, at Gud er Kærlighed og Magt og Sandhed og Lys;
at fuldkommen retfærdighed styrer verden; at alle hans børn en dag skal sidde ved Hans fødder, hvor langt de end for-vilder sig bort. Vi tror på Guds faderskab og menneskenes broderskab, og vi ved, at vi tjener Ham bedst ved at tjene vore medmennesker. Så skal Hans velsignelse hvile over os, og fred være med os alle dage. Amen."

 

 

 

 

 

 

En moderne teologi

Mennesket, som i sin essens er guddommeligt, vil i den sidste ende lære den guddom at kende, hvis liv han deler; og ved gradvis gennem flere efterfølgende liv at udfolde de guddommelige egenskaber som ligger latente i ham, vil han vokse til større forståelse og kundskab om universet, som i sig udtrykker det guddommelige liv. Denne metode for tilnærmelse til den guddommelige sandhed er siden Ammonius Saccas i det 3.e århundrede grundlagde sin skole, blevet kaldt teosofi. Begrebet "teosofi" er konstant dukket op i den religiøse tænkning i både øst og vest og indebærer ikke alene mysticisme, men også den eklektiske filosofi, som findes i alle religioner.

 

Ved udformningen af denne samling af trossætninger og etiske principper indtager Liberal Katolsk Kirke i visse henseender en særstilling blandt de kristne trossamfund. Den kristne kirke har altid indeholdt forskelligartede filosofiske skoler. Middelalderens skolastikere fulgte Aristoteles metode og satte den vestlige kirkes teologi i system, medens de tidligste blandt kirkefædrene med filosofisk forkærlighed var platonister.

 

Liberal Katolsk Kirke hævder, at en teologi kun kan retfærdiggøre sig selv og være af blivende værdi når den kan modstå vedvarende efterprøvelse i lyset af menneskets kundskabsudvikling og det enkelte individs åndelige opvågnen; en sådan teologi er af natur teosofisk. Teosofi (græsk for "guddommelig visdom") adskiller sig fra teologi ved at understrege vigtigheden af den enkeltes søgen efter åndelig forståelse baseret på personlig erfaring (gnosis eller sophia) i modsætning til dogmatisk pålagte tolkninger af visse skriftsteder, som kan være begrænset af menneskets kundskab om verden i en given historisk periode."

 

Fra Liberal Katolsk Kirke "Principforklaring og Kort Læresammenfatning".

Det feminine aspekt i guddommen

Liberal Katolsk Kirke anerkender i Guds faderskab også et guddommeligt moderligt aspekt. Dette ses som et altom-fattende, uudgrundeligt og guddommeligt mysterium, som frembringer og nærer alt skabt liv. Dets højeste aspekt er Verdensmoderen, som repræsenteres ved Den Hellige Frue Maria, hvis kærlighedsfulde omsorg for alle kvinder og børn og for alle der lider, supplerer vor Herre Jesu Kristi guddom-melige virksomhed. Dette aspekt fremtræder på jorden gennem vor erkendelse af livets hellighed og viser sig i det kvindelige moderskabs offer og kærlighed, som bør fremkalde dyb ærbødighed og respekt.

 

Fra Liberal Katolsk Kirke "Principforklaring og Kort Læresammenfatning".

Enhed med alle religioner

Liberal Katolsk Kirke tror, at der findes en samlet lære og en mystisk erfaring, der er fælles for alle religioner, og som ikke kan påstås at være nogens særlige ejendom. Selvom Liberal Katolsk Kirke er virksom indenfor kristendommens område og er en klart kristen kirke, hævder den ikke desto mindre, at andre religioner er guddommeligt inspirerede, og at de alle udgår fra een fælles kilde. De fremholder hver især forskellige aspekter af denne lære. En sådan lære hviler i sin egen indre værdi. Den udgør den sande katolske tro, som er katolsk, fordi den er fremstillingen af de universelle principper i naturen; Augustin skrev:
 
"Det begreb, som nu kaldes den kristne tro eksisterede også blandt fortidens mennesker, og har ikke manglet fra menneskehedens begyndelse, indtil Kristus blev legemeliggjort, hvorefter den sande tro, som allerede eksisterede, begyndte at blive kaldt kristen" (Retractionum, lib. I, kap. xiii, 3).

Det samme princip gjorde sig gældende i den velkendte erklæring af Vincent af Lerium:
"Vi fastholder det, som er blevet troet overalt, altid og af alle; for det er det, som i virkeligheden og retteligt er det katolske (læs universelle)." (Commonitorium, kap. 2,4).  Liberal Katolsk Kirke søger selvfølgelig derfor ikke at omvende mennesker fra en religion til en anden.

 

Fra Liberal Katolsk Kirke

"Principforklaring og Kort Læresammenfatning".

Læresammenfatning

1.   Liberal Katolsk Kirke forkynder Guds eksistens, uendelig, evig, ophøjet og iboende. Han er det Ene Væsen, hvorfra alle eksistensformer har deres udspring. „I Ham lever og røres og er vi“ (Ap.G. 17.28).

 

2.    Gud manifesterer sig i sit univers som en Treenighed; i den kristne reli-gion kaldet Fader, Søn og Helligånd, tre Personer i én Gud, af samme væsen og evighed, ligestillede og evige; Faderen, altings årsag, Sønnen, Ordet, der blev kød og tog bolig blandt os. Helligånden, livgiveren, som inspirerer og helliggør.

 

3.     Mennesket er en forening af ånd, sjæl og krop. Menneskets ånd er skabt i Guds billede og er guddommelig i sit inderste væsen. Derfor kan det ikke op-høre med at eksistere; det er evigt og går en fremtid i møde, hvis herlighed og glans ingen grænser kender.

 

4.    Kristus lever bestandigt som et mægtigt åndeligt nærvær, ledende og op-retholdende sit folk. Den guddommelighed, der var manifesteret i Ham ud-folder sig gradvist i alle mennesker, indtil hver enkelt når frem „til mands modenhed og til det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde“ (Ef. 4.13).

 

5.     Verden er skueplads for en ordnet plan, ifølge hvilken menneskets ånd udfolder sine kræfter ved gentagende at udtrykke sig under afvekslende livs-vilkår og erfaringer. Denne åndelige udfoldelse finder sted under en ukrænkelig lov om årsag og virkning. „Hvad et menneske sår, det skal han også høste“ (Gal. 6.7). Dets handlinger i hver fysisk inkarnation bestemmer stort set dets oplevelser efter døden, i den mellemliggende verden (eller renselsernes verden) og den himmelske verden, og influerer i høj grad på forholdene ved dets næste fødsel. Mennesket er et led i en lang kæde af liv, der strækker sig fra det højeste til det laveste. Ligesom han hjælper dem, der er under ham, bliver han også hjulpet af dem, der står over ham på livets stige, og modtager således en fri nådegave. Der findes et De Helliges Samfund af retfærdige fuldkommengjorte mennesker, helgener, eller de hellige, som hjælper menneskeheden. Der findes ordner af tjenende engle.

 

6.      Mennesket har etiske forpligtigelser mod sig selv og mod andre. „Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Dette er det største og første bud. Der er et andet og det er ligesom dette: Du skal elske din næste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profeterne.“ (Matt. 22. 37-40). Således er det menneskets pligt at lære at se det guddommelige lys i sig selv og andre, det lys „som oplyser hvert menneske“ (Joh. 1.9). Eftersom menneskene er Guds sønner, er de brødre og uadskilleligt knyttet til hinanden; det, som skader den ene, skader hele broderskabet. Derfor er det menneskets pligt både overfor Gud i sig selv og i de andre; for det første bestandigt at stræbe efter at leve i overens-stemmelse med det højeste, der er i ham, og derved gøre det muligt for Gud i ham selv at blive et alt mere fuldkomment udtryk; for det andet at vedkende sig, at der er dette broderskab, og derfor til stadighed stræbe mod uselviskhed, gennem kærlighed, hensynsfuldhed og tjeneste for sine medmennesker. At tjene menneskeheden, nære ærbødighed for alt liv og at ofre det lavere Selv for det højere, dette er love for åndelig vækst.

 

7.      Kristus indstiftede forskellige sakramenter, i hvilke der skænkes os en indre og åndelig nåde gennem et ydre og synligt tegn. Der er syv rituelle handlinger, som kan regnes som sakramenter, nemlig Dåben, Konfirmationen, Den Hellige Eukaristi, Absolutionen, Den Hellige Salvning, Det Hellige Ægteskab og De Hellige Ordinationer. Læren om disse sakramenter er udtømmende fremstillet i Liberal Katolsk Kirkes autoriserede liturgi. Kristus, det levende overhoved for den kirke, som han har grundlagt, er den sande uddeler af alle sakramenterne.


Da Liberal Katolsk Kirke tilbyder medlemskab til alle, der søger sandheden, kræver den ikke af sine medlemmer, at de skal gå fuldt og helt ind for denne Principforklaring og Læresammenfatning. Den må imidlertid anses som værende Liberal Katolsk Kirke særlige bidrag til den kristne tænkning."

 

Fra Liberal Katolsk Kirke

"Principforklaring og Kort Læresammenfatning".